Červen 2008

něco o malé asii

30. června 2008 v 19:40 referáty atd. do školyyy

Malá Asie

Malá Asie byla další oblastí nejstaršího zemědělství, kde se rovněž vytvořily četné chalkolitické kultury a vznikala opevněná města (např. Trója). Přírodní podmínky zde však přece jen byly oproti Mezopotámii a Egyptu odlišné. Náhorní roviny protkané pohořími a relativně malé vodní srážky neumožňovaly rozvinout intenzívní zemědělskou výrobu. Ta se omezovala jen na údolí, zatímco v hornatějších oblastech se rozvíjelo pastevectví. Byla to však oblast bohatá na nerostné zdroje, umožňující rozvoj řemeslné výroby. Úspěšně se rozvíjela zejména metalurgie, které se pravděpodobně podařilo objevit výrobu železa. Navíc tato oblast tvořila jakýsi most mezi Egejskou oblastí, Balkánem a Asií. Ve druhém tisíciletí před n.l . se objevují v Malé Asii indoevropské kmeny (Chetité, Palajci a Luvijci) a ve střední a východní části Malé Asie vznikají obchodní centra. Celá oblast Malé Asie zůstala dlouho rozdrobena.
Teprve kolem roku 1650 před Kristem se zde začala tvořit mocná

říše Chetitů

, která svou moc přechodně rozšířila až do Mezopotámie. Chetité ovládli Sýrii, kde zastavili postup Egypta (bitva u Kadeše), načas ovládli i Babylon. Do konfliktu s Egyptem se dostali znovu na počátku 13. století před Kristem (Uzavřeli mírovou smlouvu = první mezinárodní mírová smlouva). Nakonec kolem roku 1200 před Kristem podlehla náporu "mořských národů" a poté i Asyřanům. Centrem Chetitské říše bylo město Chattušaš. Chetitská společnost byla rovněž sociálně diferenciovaná, jejich zákony dělily obyvatele na svobodné a nesvobodné. Svobodným obyvatelům poskytovaly větší právní ochranu. Chetitské paláce, chrámy i hradby svědčí o vyspělém stavitelství. Na troskách chetitské říše vybudovaly indoevropské kmeny Frygů a Lydů své nové státy. Tyto kmeny sem přišly patrně z Balkánu, protože jejich jazyk je podobný thráčtině. Kolem poloviny prvního tisíciletí před Kristem se však tyto státy dostaly pod perskou nadvládu. Chetité byli indoevropané, což dokazuje původ jejich jazyka (na jeho rozluštění se podílel Čech Bedřich Hrozný); psali klínovým písmem.

Syropalestinská oblast

Esej - Fénicie a Féničané
Viktor Fajta

Starověká Fénicie se nacházela na úzkém pruhu pobřežní krajiny při západních svazích Libanonského pohoří severně od Palestiny. Zemi rozdělovaly hornaté výběžky. Nejdůležitějšími obchodními a přístavními městy byly Tyros, Sídon, Berytos, Gubel, Arvad. Fénicie patřila od roku 63 př. n. l. k římské kolonii Syria. Fénická města žila samostatným životem politicky i kulturně a měla i svůj panteon a svého božského ochránce ...
Syropalestinská oblast patřila k jednomu z nejstarších civilizačních ohnisek, avšak rozmanité přírodní podmínky nepřály vzniku jednotného státu. Strategická poloha a nerostné bohatství podněcovaly mocenské i hospodářské zájmy o tuto oblast, která byla osídlena již od pravěku. V 8. tisíciletí osídlili tuto oblast západosemitské zemědělské kmeny Kauaanejců. Ve 4. tis. zde vznikly první města a městské státy (Ugarit, Byblos), které byly v následujícím tisíciletí vyvráceny Amorejci. Ve druhém tisíciletí před Kristem došlo k novému rozkvětu měst jako významných obchodních středisek (obchodovalo se se dřevem, s olejem, bronzem, látkami i s otroky). Byla zakládána další města (Týros, Sídón) - a to především

Féničany

.
V prvním tisíciletí Féničané kolonizovali západní Středomoří, v roce 814 zakládají Kartágo, které se vyvinulo v námořní mocnost. V 7. století před Kristem byly zakládány fénické osady i na Atlantském pobřeží Španělska a severní Afriky. Vedoucí mezi fénickými městy byl Tyros.Fénickým nejznámějším produktem, kterým zásobovali snad celé Středomoří, byl purpur vyráběný z mořského plže zvaného ostranka. Odtud také vzniklo pojmenování této civilizace, Féničané (od řeckého foinos = červený). Féničané byli známí také výrobou skla, jehož podstatu pravděpodobně převzali od Egypťanů. Průhledné vázy a flakónky byly známé nejen ve Středomoří, ale také v celém Orientu. Nejznámější činností Féničanů byla však nesporně mořeplavba. Féničané dosáhli břehů Británie, dosáhli snad i Baltského moře a podle slov Hérodotových dokonce obepluli Afriku. Mezi největší přínosy Féničanů bezesporu patří položení základů jednoduchých počtů. Právě Féničané zavedli devět symbolů, číslic, na jejichž základě vznikla dnešní desítková soustava (nula se přidala až mnohem později), tedy počty pomocí tzv. arabských čislic (protože tyto číslice známe od Arabů). Féničané zavedli v souvislosti s nutnou potřebou zjednodušení písma v obchodních zápisech (jakožto mořeplavci byli samozřejmě dobří obchodníci) také novou abecedu, která měla 22 znaků, z nichž každý odpovídal jedné hlásce. Féničané dali možná jméno také našemu kontinentu, protože slovo Evropa možná vzniklo z fénického slova Ereb nebo Evreb, což znamenal západ Slunce.

Sýrie

Sýrie byla rozdrobena na několik desítek malých státečků, které byly střídavě ovlivňovány Egyptem, Babylónií, Chetity, Churity a Hyksósy. Po pádu Chetitské říše do Sýrie přicházejí další kočovné kmeny (Aramejci a Chaldejci), v severní Sýrii se usadili Luvijci a při mořském pobřeží Palestiny Filištíni. V polovině 13. století se hebrejské kmeny dostali do Palestiny, zde si podmanili Kanaanejce a vytvořili federaci hebrejských kmenů proti Filištínům. V čele hebrejců stáli náčelníci ("soudci") - ti měli politickou, vojenskou i soudní moc.
První státní útvar s centrem v Jeruzalémě vytvořil král David (1010 - 970 před Kristem). Davidův syn Šalamoun se snažil upevnit politiku a obchodní styky s okolními státy (Egypt, Fénická města). Za jeho vlády došlo k rozvoji obchodu, začátek stavění chrámů a paláců v Jeruzalémě.
Po smrti Šalamouna se hebrejský stát rozdělil na severní (Izraelské království) a jižní (Judské království). Davidova dynastie vládla v Judském království do roku 587 před Kristem, kdy byl Jeruzalém dobyt Babylóňany. Severní království bylo vyvráceno Asyřany. Celá Palestina se dostala do babylónského zajetí (do roku 539 před Kristem), kdy novobabylónskou říši ovládl perský král Kyros, který dovolil judským vyhnancům návrat do Palestiny. V období judského království a babylónského zajetí se šířilo tzv. prorocké hnutí, které dávalo starému jahvistu novou podobu. => toto se odrazilo ve Starém zákoně.

Egejská oblast

Ve 20. - 13. století se na Krétě vyvinula tzv. minojská kultura, která měla podobné rysy jako v Mezopotámii nebo v Egyptě. Tato kultura zažívala největší rozmach ve 20. století. V městě Knossos existovalo vyspělé stavitelství (paláce), pokročilá dělba práce. Mezi užitkové i umělecké předměty dochované především v troskách paláců a v hrobech patří tepané vázy, šperky, různá keramika. Státní organizace: panovník, šlechta, kněží. Znali již i písmo apod. Na počátku 14. století před Kristem však minojská kultura náhle končí, příčiny tohoto konce nejsou známy (přírodní katastrofa, vojenský vpád, lidová vzpoura,...)
V 16. století před Kristem se objevuje nové kulturní cetrum, Mykény (=> mykénská kultura). Ta měla hodně společného s krétskou, patrné je to zejména u keramiky a stavitelství. Mykénské paláce zdobeny stejně jako krétské, byly vystavěny na vyvýšených opevněných místech, okolo stály ostatní domy. Město bylo vybaveno kanalizací, vodovodem, domy, koupelnami, aj. I mykénská kultura však náhle zaniká bez nám známých příčin, a to ve 12. století před Kristem. Pravděpodobnou příčinou je však vyvrácení říše příchodem dalších řeckých kmenů ze severu.

něco o čínské zdi

30. června 2008 v 19:38 referáty atd. do školyyy
Velká čínská zeď (Čchang-čcheng, TZ: 長城; ZZ: 长城, pinyin: Chángchéng; doslova "Dlouhá zeď") je starý systém opevnění táhnoucí se napříč severní Čínou. V dnešní podobě byla vybudována za dynastie Ming v době od konce 14. do začátku 17. století. Jejím účelem bylo chránit Čínu před mongolskými nájezdy. Podobná opevnění proti vpádům kočovných kmenů byla však budována již v dávnějších dobách.
Zeď se táhne v ohromující délce 6 700 km; východní počátek má v Šan-chaj-kuan (山海关, Shanhaiguan) při mořském zálivu Po-chaj (Bohai) v provincii Che-pej (Hebei) na hranicích vlastní Číny a Mandžuska, končí daleko na západě u Ťia-jü-kuan (嘉峪关, Jiayuguan) v provincii Kan-su na pokraji pouště Gobi, v místech, kudy přes roztroušené oázy kdysi pokračovala západním směrem Hedvábná stezka. Nutno zdůraznit, že zeď v některých úsecích probíhá v několika liniích a vytváří odbočky (započteno do celkové délky), na jiných místech je naopak přerušena.
Název
Číňané ji též nazývají Wan-li čchang-čcheng (ZZ: 万里长城, pinyin: Wànlĭ Chángchéng), což znamená doslova "Zeď dlouhá deset tisíc mil". Protože výraz "deset tisíc" je pro ně tradičně synonymem nezměrného množství, nabízí se výstižnější překlad "Nekonečně dlouhá zeď."

Dějiny

Strážní věž poblíž Pekingu Strážní věž poblíž Pekingu
První Velká zeď byla postavena za vlády Prvního císaře, zakladatele epizodické dynastie Čchin (Qin). Na stavbu byly nasazeny statisíce lidí, především zajatců a trestanců. Nejednalo se o budování z ničeho, ale spíše o propojení již existujících úseků opevnění postavených za časů Období Válčících států v 5. - 3. století př. n. l. Probíhala daleko severněji, než dnešní zeď a dochovaly se z ní jen nepatrné zbytky. I následující dynastie budovaly ve větší či menší míře obranné zdi na severním pomezí. Dnešní podobu získala zeď za dynastie Ming, kdy byla přebudována do velkorysých rozměrů s použitím trvanlivých materiálů (kámen, pálené cihly). Zeď pochopitelně neměla za úkol odrazit masívní útok nepřátelského vojska, které by hradby dokázalo zlézt, ale znesnadnit polokočovným kmenům podnikání loupeživých nájezdů do nitra impéria.

Hlavní období budování Velkých zdí

  1. za dynastie Čchin (Qin) (kolem roku 210 př. n. l.)
  2. za dynastie Chan (Han) v 1. století př. n. l.
  3. v období Pěti dynastiií a Deseti království (1138 - 1198)
  4. za dynastie Ming (1473-1620)

Konstrukce a vybavení

Odedávna užívaným způsobem budování opevnění v Číně bylo dusání zeminy po tenkých vrstvách do připraveného bednění. Takto vytvořené velmi pevné jádro bylo pak obezděno. Stavební materiál je rozmanitý. Poblíž Pekingu byly při budování Velké zdi používány vápencové kameny, jinde žula a pálené cihly, v závislosti na místních zdrojích. Velká zeď zpravidla probíhá v obtížně prostupném terénu po hřebenech hor.
Vnitřek strážní věže poblíž Pekingu Vnitřek strážní věže poblíž Pekingu
Parametry stavby se různí - opevnění z mingské doby má u paty šířku kolem 7 až 8 metrů, v koruně kolem 5 metrů a dosahuje výšky 6 až 10 metrů. Uvnitř zdi se nacházejí spojovací chodby a skladovací prostory. Každých několik set metrů je zeď zesílena věžemi, které sloužily jako pozorovací a signální stanoviště, skladiště zbraní a v případě nutnosti i jako útočiště obránců. Celkový počet věží se odhaduje na 25 000. Ve větších odstupech pak byly budovány kasárny, zásobovací skladiště a velitelství.
K předávání zpráv o pohybu nepřítele používaly strážní hlídky kouřové signály. Například v mingském období znamenal jeden kouřový signál počet 100 nepřátel, dva signály 500, tři signály přes 1000 nepřátelských bojovníků.

Symbolický význam

V dnešní době je Velká zeď vnímána jako jeden ze symbolů Číny. I slova písně Pochod dobrovolníků, pocházející z roku 1935, dnes státní hymny ČLR, odkazují na "novou Velkou zeď z masa a krve" kterou mají vytvořit čínští vlastenci tváří v tvář nepřátelské invazi.
V červenci roku 2007 byla zařazena do novodobého seznamu Sedmi divů světa.

Mýtus o viditelnosti z vesmíru

Snímek Velké zdi pořídil radar raketoplánu Endeavour 10. dubna 1994, verze ve falešných barvách Snímek Velké zdi pořídil radar raketoplánu Endeavour 10. dubna 1994, verze ve falešných barvách
Dlouho se tradovalo populární, ale nikterak podložené tvrzení amerického cestovatele Richarda Halliburtona z roku 1938, že Velká zeď je jediným lidským výtvorem viditelným z Měsíce. Pokud jde o pohled pouhým okem, Velká zeď rozhodně není z takové vzdálenosti viditelná. Velká zeď je maximálně 10 m široká a Měsíc je vzdálen asi 380 000 km. Je to tedy poměr 10m : 380 000 000m. Po úpravách dostaneme výsledek, že je vidět stejně jako čára o tloušťce 1 mm ze vzdálenosti 38 km. V otázce pozorování z kosmické lodi na nízké oběžné dráze se názory různí. Není vyloučeno, že za příznivého osvětlení může pozorovatel s bystrým zrakem průběh zdi spatřit, ale kupříkladu první čínský kosmonaut Jang Li-wej (Yang Liwei) prohlásil, že Velkou zeď při pohledu z vesmíru nerozeznal. Tvrzení o její výjimečné viditelnosti lze rozhodně odkázat do říše legend.

Památková ochrana

Od roku 1987 je Velká čínská zeď zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Navzdory tomu je ochrana zdi dosud nedostatečná; v odlehlejších místech je zchátralá a dochází k rozebírání na stavební materiál. Zrestaurovány a turisticky zpřístupněny jsou jen některé menší úseky. Dne 7. 7. 2007 byla Velká čínská zeď zařazena mezi nových sedm divů světa.

něco o nefertiti

30. června 2008 v 19:34 referáty atd. do školyyy
Nefertiti (celým jménem Nefernefruaton Nefertiti) je snad nejslavnější egyptská královna. Nefertiti patří do 18. dynastie a žila přibližně v letech 1367-1350 př. n. l. Její manžel byl faraon Amenhotep IV. (později se přejmenoval podle svého boha a přijal jméno Achnaton). Byla jednou z nejmocnějších a také nejkrásnějších žen starobylého egypta. Je nevlastní matkou nejznámějšího faraona Tutanchamona.
Nefertiti porodila Achnatonovi celkem šest dcer. Protože nedala faraonovi žádného mužského potomka jako následníka trůnu, po narození šesté dcery její vliv klesá a nejsou o ní téměř žádné další památky - okolo roku 1336 př. n. l. náhle zmizela. Je možné, že upadla v nemilost a že byla z královského dvora vyloučena nebo že zemřela. O její smrti ale není žádná zmínka a přesně se neví, co se s ní stalo.
Královna Nefertiti byla synonymem

jaké si znamení???

30. června 2008 v 19:27 ankety
jaké si znamení???

jakou máš rád/a barvu

30. června 2008 v 19:27 ankety
jakou máš rád/a barvu

jaké máš doma zvíře???

30. června 2008 v 19:26 ankety
jaké máš doma zvíře???

foto-emoušků

30. června 2008 v 10:43 emo

mám tenhle blog zrušit?

30. června 2008 v 10:31 ankety
mám tenhle blog zrušit???

doporučíš mě?

28. června 2008 v 13:07 ankety
doporučíš mě?

jsiemo?

27. června 2008 v 11:41 ankety
jsi emouš?

foto koní

27. června 2008 v 11:37 koně-foto

co by se vám tady ještě líbilo???

27. června 2008 v 11:31 ankety
jestli to je ještě něco jinýho tak to napište do komentářů

velký dík

27. června 2008 v 11:27 dopísky pro vás
ahojky lidičky fakt vám patří velký dík ode mě za to,že mi píšete sice ne moc ale přece komentáře a hlavně hlasujete co mě hodně těší takže ještě jednou moc velký dík....... ale nevim co tam mám dávat na muj bloček aby chodilo víc lidí ale dám na to anketu tak zatím ahojky a fakt vám ještě jednou moc děkuju protže ste mě hoooodně potěšily

ještě něco pro Vás

24. června 2008 v 20:52 dopísky pro vás
tak ted tady nebudu na 2 dny protže jedem se třídou na výlet víc vám neřeknu než to co vám asi došlo že ted tady nic nebudu dávat a možná že je toho tady už stejně hodně takže ono není už ani co moc přidávat

na přání

23. června 2008 v 14:39 dopísky pro vás
ahojky napište mi na "DOPIS AUTOROVI" co je na levo nahoře. ¨napište tam co by se vám tam tak líbilo........na dopis autorovi mi klidně napište cokoliv (radši jsem když je to to hezčí to fakt člověka potěší).tak zatím lidičky čááááááágo


HILARY DUFF-STRANGER

15. června 2008 v 19:32 texty a překlady písní
//<![CDATA[ //]]> Nobody believes me when I tell them that you´re out of your mind!
Nobody believes me when I tell them that there´s so much you hide
You treat me like a queen when we go out,
wanna show everyone what our love´s about
All wrapped up in me whenever there is a crowd
But when no ones around

CH: Theres no kindness in your eyes
The way you look at me, it´s just not right
I can tell whats going on this time
Theres a stranger in my life
You´re not the person that I once knew
Are you scared to let them know it´s you?
If they could only see you like I do
Then they would see a stranger too

Did I ever do anything that was this cruel to you?
Did I ever make you wonder who was standing in the room?
You made yourself look perfect in everyway
So when this goes down, I´m the one that will be blamed
Your plan is working so you can just walk away
Thinkin´ your secret´s safe

CHORUS


Such a long way back, from this place we are at
When I think of all the time I´ve wasted, I could cry

Theres no kindness in your eyes
The way you look at me, it´s just not right
I can tell whats going on this time
Theres a stranger in my life
You´re not the person that I once knew
Are you scared to let ´em know it´s you?
If they could only see you like I do
Then they would see a stranger too
Theres no kindness in your eyes
The way you look at me, it´s just not right
I can tell whats going on this time
Theres a stranger in my life
You´re not the person that i once knew
Are you scared to let ´em know it´s you?
If they could only see you like I do
Then they would see a stranger too


PŘEKLAD

Nikdo mi nevěří, když říkám, že jsi jak pomatený
Nikdo mi nevěří, když říkám, že je hodně věcí, které skrýváš.
Když jdeme ven, chováš se ke mně jako ke královně
Chceš všem ukázat, jak se máme rádi
Jediné, co tě zajímá jsem já, když jsou okolo lidé
Ale když okolo není nikdo, tak:

R: V tvých očích není žádná vlídnost
To, jak se na mě díváš, to prostě není správné
Už chápu, co se to tu děje….
V mém životě je cizinec…
Už nejsi ten člověk, kterého jsem kdysi znala…
Bojíš se dát jim najevo, že jsi to ty?
Kdyby tě jen mohli vidět tak, jako já
Pak by taky viděli někoho úplně neznámého….

Udělala jsem ti někdy něco takhle krutého?
Donutila jsem tě někdy, aby ses ptal, kdo to stál v mém pokoji?
Děláš ze sebe perfektního člověka ve všech směrech
Takže když se na tohle přijde, budu já tou, kterou všichni obviní
Tvůj plán funguje, takže můžeš klidně odejít
Baby, tvoje tajemství je v bezpečí…

REFRÉN

Trvalo to dlouho, než jsme se dostali sem
Když pomyslím na to, kolik času jsem promrhala, chce se mi brečet…

V tvých očích není žádná vlídnost
To, jak se na mě díváš, to prostě není správné
Už chápu, co se to tu děje….
V mém životě je cizinec…
Už nejsi ten člověk, kterého jsem kdysi znala…
Bojíš se dát jim najevo, že jsi to ty?
Kdyby tě jen mohli vidět tak, jako já
Pak by taky viděli někoho úplně neznámého….
V tvých očích není žádná vlídnost
To, jak se na mě díváš, to prostě není správné
Už chápu, co se to tu děje….
V mém životě je cizinec…
Už nejsi ten člověk, kterého jsem kdysi znala…
Bojíš se dát jim najevo, že jsi to ty?
Kdyby tě jen mohli vidět tak, jako já
Pak by taky viděli někoho úplně neznámého….


HILLARY DUFF-WAKE UP

15. června 2008 v 19:28 texty a překlady písní
WAKE UP
// There's people talking
They talk about me
They know my name
They think they know everything
But they don't know anything
About me

Give me a dance floor
Give me a dj
Play me a record
Forget what they say
Cause I need to go
Need to getaway tonight

I put my makeup on a Saturday night
I try to make it happen
Try to make it all right
I know I make mistakes
I'm living life day to day
It's never really easy but it's ok

Wake Up Wake Up
On a Saturday night
Could be New York
Maybe Hollywood and Vine
London, Paris maybe Tokyo
There's something going on anywhere I go
Tonight
Tonight
Yeah, tonight

The city's restless
It's all around me
People in motion
Sick of all the same routines
And they need to go
They need to get away
Tonight

I put my makeup on a Saturday night
I try to make it happen
Try to make it all right
I know I make mistakes
I'm living life day to day
It's never really easy but it's ok

Wake Up Wake Up
On a Saturday night
Could be New York
Maybe Hollywood and Vine
London, Paris maybe Tokyo
There's something going on anywhere I go
Tonight
Tonight
Yeah, tonight

People all around you
Everywhere that you go
People all around you
They don't really know you
Everybody watching like it's some kind of show
Everybody's watching
They don't really know you now
(They don't really know you)
(They don't really know you)
And forever

Wake Up Wake Up
(Wake Up Wake Up)
Wake Up Wake Up
(Wake Up Wake Up)

Wake Up Wake Up
On a Saturday night
Could be New York
Maybe Hollywood and Vine
London, Paris maybe Tokyo
There's something going on anywhere I go

Wake Up Wake Up
On a Saturday night
Could be New York
Maybe Hollywood and Vine
London, Paris maybe Tokyo
There's something going on anywhere
I go
Tonight
Tonight
Yeah, tonight
WAKE UP-PŘEKLAD
Tamti lidé si povídají
Mluví o mě
Všichni ví, kdo jsem
Myslí si, že o mě ví všechno
Ale neví nic

Dej mně taneční parket
Dej mně DJ
Ten ať to rozjede
A oni zapomenou co o mně říkali
Kvůli tomu potřebuji jít
Potřebuji se z toho dostat, dnes v noci

V sobotu v noci budu tvořivá
Zkusím to spravit, aby vše bylo v pořádku
Já vím, také dělám chyby
Žiji svůj život ze dne na den
Není to jednoduché
Ale má to tak být

Vstávej, vstávej
V sobotu v noci
New Yorku
V Hollywoodu nebo ve Vine
Londýně, Paříži
Možná Tokyu
Něco se tam děje
Já žiji do noci
Do noci, jé do noci

Rušná města
Jsou okolo mě
Lidé v pohybu
Jsou unaveni z té každodenní rutiny
Oni potřebují jít
Potřebují se z toho dostat už dnes v noci, jé dnes v noci

V sobotu v noci budu tvořivá
Zkusím to spravit, aby vše bylo v pořádku
Já vím, také dělám chyby
Žiji svůj život ze dne na den
Není to jednoduché
Ale má to tak být

Vstávej, vstávej
V sobotu v noci
New Yorku
V Hollywoodu nebo ve Vine
Londýně, Paříži
Možná Tokyu
Něco se tam děje
Já žiji do noci
Do noci, jé do noci

Lidé jsou všude okole mě
Všude kam jdeš
Jsou okolo tebe
Nikdo tě pořádně nezná
Ale každý tě sleduje
Každý tě sleduje
Ale nic o tobě neví
Tak je to vždycky…..


Vstávej, vstávej
V sobotu v noci
New Yorku
V Hollywoodu nebo ve Vine
Londýně, Paříži
Možná Tokyu
Něco se tam děje
Já si užiji kdekoliv
Vstávej, vstávej
V sobotu v noci
New Yorku
V Hollywoodu nebo ve Vine
Londýně, Paříži
Možná Tokyu
Něco se tam děje
Já si užiji kdekoliv, dnes v noci
Dnes v noci, je dnes v noci

hilary duff -HEY NOW

15. června 2008 v 19:12 texty a překlady písní
//<![CDATA[ //]]> Hey now
Hey now

Hey now
Hey now

Have you ever seen such a beautiful night?
I could almost kiss the stars for shining so bright
When I see you smiling, I go
Oh oh oh
I would never want to miss this
'cause in my heart I know what this is

Hey now
Hey now
This is what dreams are made of
Hey now
Hey now
This is what dreams are made of
I've got somewhere I belong
I've got somebody to love
This is what dreams are made of

(Hey now)
(Hey now)

Have you ever wondered what life is about?
You could search the world and never figure it out
You don't have to sail the oceans
No no no
Happiness is no mystery it's
Here now it's you and me

Hey now
Hey now
This is what dreams are made of
Hey now
Hey now
This is what dreams are made of
I've got somewhere I belong
I've got somebody to love
This is what dreams are made of

Open your eyes
(This is what dreams are made of)
shout to the sky
(This is what dreams are made of)

Then I see u smiling, I go
Oh oh oh
Yesterday my life was duller
Now everything's Technicolor

(Hey now)
(Hey now)
Hey now
This is what dreams
This is what dreams are made of
Hey now
Hey now
This is what dreams are made of
I've got somewhere I belong
I've got somebody to love
This is what dreams are made of
(Hey now)
(Hey now)
Hey now
This is what dreams
This is what dreams are made of
PŘEKLAD
Hey teď
Hey teď

Hey teď
Hey teď

Už jsi někdy viděl takovou krásnou noc???
Mohla jsem téměř políbit hvězdy co svítily tak jasně
Když jsem tě viděla smát se, Já jdu
oh oh oh
Já bych nikdy nechtěla minout toto
cuz v mém srdci já vím co to je

[Chorus]
Hey teď
Hey teď
Toto z čeho sny jsou
Hey teď
Hey teď
Toto je z čeho sny jsou
Mám kdesi patřit
Mám někoho milovat
Toto z čeho jsou sny


Zajímáš se někdy o čem je život???
Mohla jsem hledat svět a nikdy to nevyřešit
ty se nemáš plavit po oceánech
ne ne ne
stěstí není záhada
je to tady teď to - ty a já

[Chorus]
Otevři svoje oči
(Toto z čeho sny jsou)
vystřel do nebe
(Toto z čeho sny jsou)

Když jsem tě viděla smát se, Já jdu
oh oh oh
Včera můj život byl nudnější
Teď je všechno barevné,

[Chorus:]
(Hey teď)
(Hey teď)
Hey teď
Toto z čeho sny
Toto z čeho sny jsou
Hey teď
Hey teď
Toti z čeho sny jsou
Mám kdesi patřit
Mám někoho milovat
Toto z čeho sny jsou
(Hey teď)
(Hey teď)
Hey teď
Toto z čeho sny
Toto z čeho sny jsou

líbí se vám muj blog?

12. června 2008 v 14:22 ankety
líbí se vám tady?